Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wilt u meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Stroombaan 6-8, Amstelveen € 110,- p/m²/j Contact

Beschrijving

Stroombaan 6-8 is een kantoorpand met een moderne uitstraling, gelegen nabij het “Stadshart” van Amstelveen. In de omgeving van het gebouw, hebben enkele grote bedrijven zich gevestigd, o.a. British American Tobacco, Hewlett Packard Enterprises, Yakult, Nestlé & Dawn Foods. Het gebouw beschikt over een eigen parkeerterrein, een bemande receptiedienst en is goed bereikbaar door metro-, bus- en tramverbindingen die zich allen op korte loopafstand bevinden.

For English description see below!

Beschikbaarheid kantoorruimten:
- 1e verdieping: ca. 400 m² á € 150,- (per jaar, ex. BTW)
- Souterrain: ca. 200 m² á € 110,- (per jaar, ex. BTW)

Voorzieningen/installaties:
De kantoorruimte is in de huidige indeling voorzien van de navolgende zaken:
- gezamenlijke representatieve en ruime entree met bemande receptie;
- kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefoon, voorzien van elektra;
- lift;
- pantry;
- luxe sanitaire voorzieningen;
- te openen geluidwerende ramen;
- luchtbehandelings- en verwarmingssysteem voorzien van topkoeling;
- voorziening ten behoeve van brandpreventie;
- buiten zonwering.

Bestemming:
Het vigerende bestemmingsplan “Amstelveen Stadshart” d.d. 26 mei 2009 bedraagt de bestemming ‘’Enkelbestemming Kantoren’’.
Voor meer informatie een uitgebreide bestemmingsomschrijving verwijzen wij u naar de Gemeente Amstelveen, afdeling Ruimtelijke Ordening.

Bereikbaarheid:
Dankzij de ligging van het gebouw bij het “Stadshart”, zijn er meerdere goede opties met betrekking tot de bereikbaarheid:
Komt u met de auto?
Het object is uitstekend bereikbaar door de ligging naast de Beneluxbaan en nabij de Rijksweg A9 (afslag 5, Amstelveen) en is direct verbonden met de Rijkswegen A2, A4 en A10 in de richting van Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem.

Komt u met het OV?
Tramlijnen 5 & 6 verbind het “Stadshart” direct met NS-Station Amsterdam Zuid en het centrum van Amsterdam en rijden tot wel 16x per uur. Op minder dan 100m lopen vind u ook de haltes voor bussen 171 en 284 en op 5 minuten lopen vind u het centrale busstation van Amstelveen, met ruim aanbod aan buslijnen.

Parkeergelegenheid:
In de omgeving geldt betaald parkeren in de openbare ruimte. Er is ook de mogelijkheid tot het huren van maximaal 9 parkeerplaatsen, waaronder 7 aan de voorzijde en 2 (#1 en #9) aan de achterzijde. Deze zullen naar rato van het afgenomen vierkante meters worden verdeeld.

Huurtermijn:
Uitgangspunt 5 jaar met 5 optiejaren.

Opzegtermijn:
Wederzijds, met inachtname van een termijn van 12 maanden.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd. Wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Bankgarantie/waarborgsom:
Gelijk aan 3 maanden huurverplichting + servicekosten + BTW.

BTW:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief te betalen BTW. Verhuurder is bij vastgestelde huurprijs er van uitgegaan dat deze met BTW wordt belast. Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties zal verrichten. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten:
€ 35,- per m² te vermeerderen met BTW als verrekenbaar voorschot, t.b.v. onder meer:
- Verbruik van gas-, water-, elektravoorzieningen (incl. vastrecht);
- Onderhoud van CV- en koelinstallaties, alsmede brandpreventie-installaties;
- Onderhoud van lift, slagboominstallatie en automatische deuropeningsinstallatie;
- Onderhoud en gebruik van de beveiligingsinstallatie;
- Afvalverwerking en schoonmaak van de algemene ruimten;
- Receptiedienst door “to-increase” gedurende hun huurtermijn, te weten: post aannemen en sorteren, slagboom bedienen maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot
17.00 uur;
- Administratiekosten ad 5% over de hierboven vermelde leveringen en diensten.

Huurbetalingen per:
Betalingen per maand bij vooruitbetaling.

Contract:
Verhuurders model op basis van de standaard overeenkomst met bijbehorende algemene bepalingen zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (model 2015) aangevuld met het recht om bepalingen en bijzondere voorwaarden te kunnen wijzigen of toe te voegen.

Oplevering:
Per direct beschikbaar.

Energielabel gebouw:
EPA-Label A.

Bouwjaar:
1998

Bijzonderheden:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, maar biedt geen garantie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op aanvraag is het NEN 2580 meetcertificaat beschikbaar.

Goedkeuring eigenaar/verhuurder voorbehouden.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak tot bezichtiging kunt u contact opnemen met Brockhoff Bedrijfsmakelaars (020-5437373).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stroombaan 6-8 is an office building with a modern look, located near the "Stadshart" of Amstelveen. Several large companies have established themselves in the area surrounding the building, including British American Tobacco, Hewlett Packard Enterprises, Yakult, Nestlé & Dawn Foods. The building has its own parking lot, a manned reception service and is easily accessible by metro, bus and tram connections that are all within a short walking distance.

Availability of office spaces:
- 1st floor: approx. 400 m² at € 150 (per year, excluding VAT)
- Basement: approx. 200 m² at € 110 (per year, excl. VAT)

Facilities / installations:
In the current layout, the office space is provided with the following:
- joint representative and spacious entrance with manned reception;
- cable ducts for electricity, data and telephone, with electricity;
- elevator;
- pantry;
- luxury sanitary facilities;
- soundproof windows that can be opened;
- air treatment and heating system with top cooling;
- provision for fire prevention;
- outside sun blinds.

Destination:
The current zoning plan “Amstelveen Stadshart” dated 26 May 2009 is the destination “Single-use Offices”.
For more information and an extensive destination description, please refer to the Municipality of Amstelveen, Spatial Planning department.

Accessibility:
Thanks to the location of the building at the "Stadshart", there are several good options with regard to accessibility:
Are you coming by car?
The property is easily accessible due to its location next to the Beneluxbaan and near the A9 motorway (exit 5, Amstelveen) and is directly connected to the A2, A4 and A10 motorways in the direction of Amsterdam, Utrecht, The Hague and Haarlem.

Are you coming by public transport?
Tram lines 5 & 6 connect the "Stadshart" directly with NS-Station Amsterdam Zuid and the center of Amsterdam and run up to 16 times per hour. The stops for buses 171 and 284 are also less than 100 meters away and the central bus station of Amstelveen, with a wide range of bus lines, is a 5-minute walk away.

Parking:
Paid parking in the public area applies in the area. There is also the option of renting up to 9 parking spaces, including 7 at the front and 2 (# 1 and # 9) at the rear. These will be distributed in proportion to the square meters taken.

Lease term:
Starting point 5 years with 5 option years.

Notice period:
Mutually, subject to a 12-month period.

Rental price indexing:
The rental price will be indexed annually. Change of the rental price takes place on the basis of the change in the price index figure according to the consumer price index (CPI) series of all households (2015 = 100), published by the Central Bureau of Statistics.

Bank guarantee / deposit:
Equivalent to 3 months lease obligation + service costs + VAT.

VAT:
All mentioned prices are exclusive of VAT.

Service fee:
€ 35 per sq.m. to be increased with VAT as a deductible advance, for, among other things:
- Consumption of gas, water and electricity supplies (incl. Standing charge);
- Maintenance of central heating and cooling installations, as well as fire prevention installations;
- Maintenance of elevator, barrier installation and automatic door opening installation;
- Maintenance and use of the security installation;
- Waste treatment and cleaning of the general areas;
- Reception service by “to-increase” during their rental period, namely: accepting and sorting mail, operating the barrier Monday through Friday from 8.30 am to
5 pm;
- Administrative costs of 5% on the above-mentioned deliveries and services.

Rental payments per:
Payments per month in advance.

Contract:
Landlord model based on the standard agreement with associated general provisions as drawn up by the Real Estate Council (model 2015) supplemented with the right to change or add provisions and special conditions.

Energy rating building:
EPA Label A.

Particularities:
This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.

For more information or a non-binding appointment for viewing, please contact Brockhoff Bedrijfsmakelaars (020-5437373).
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Bouwjaar 1998
Energielabel A
Ligging Kantorenpark, Winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte 600 m²
Parkeerfaciliteiten In de omgeving geldt betaald parkeren in de openbare ruimte. Er is ook de mogelijkheid tot het huren van maximaal 9 parkeerplaatsen.
Parkeerplaatsen 9
naar boven

Stroombaan 6-8 bekijken

Bezichtiging plannen?

Plan afspraak
naar boven

Plan uw route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis
naar boven

Bekijk meer panden in Amstelveenen omgeving

Bekijk alle panden die Brockhoff Makelaars in het aanbod heeft