Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wilt u meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Maalderij 21D, Amstelveen € 1.750,- p/m Verhuurd Contact

Beschrijving

Op centrale locatie wordt TE HUUR aangeboden een zeer nette en REPRESENTATIEVE kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping met een moderne en industriële uitstraling ter grootte van ca. 115 m². De ruimte is voorzien van een eigen pantry plus een aparte vergaderruimte en is zo te betrekken.

For English description see below!

U betreedt het object middels een gezamenlijke entree voorzien van een trappenhuis en lift. Op de eerste verdieping deelt u de entree en toiletten met andere huurders.

Op de begane grond bevindt zich “Maalder” een koffie/broodjeszaak. Verder is op loopafstand gelegen de Albert Hein en Fit for free.

Oppervlakte:
Ca. 115 m² (excl. omslag algemene ruimte).

Voorzieningen/installaties:
- Toiletgroep (gedeeld);
- Pantry (zelfstandig);
- Intercom;
- Verlichting;
- Verwarming;
- Te openen ramen;
- Gezamenlijke entree;
- Gezamenlijke lift.

Parkeergelegenheid:
Gratis op de openbare weg.

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan. Voor eventuele informatie en een volledig overzicht van alle actuele voorwaarden verwijzen wij u naar de gemeente Amstelveen, afdeling Ruimtelijke Ordening.

Bereikbaarheid:
De kantoorunit is centraal gelegen op bedrijventerrein ‘Bovenkerk’ en ligt nabij één van de belangrijkste doorgaande wegen van Amstelveen. Een goede bereikbaarheid ten opzichte van Amstelveen Stadshart, Amsterdam en Luchthaven Schiphol is hierdoor gewaarborgd. Via de A9 met verbindingen naar de A1, A2 en A4 is een goede bereikbaarheid van alle grote steden in de Randstad gewaarborgd. Bushalte Maalderij is op 2 minuten loopafstand gelegen en vanaf deze halte gaat Buslijn 171 richting Bijlmer Arena en Aalsmeer Hortensiaplein.

Huurtermijn:
In overleg, kortere periode dan 5 jaar is bespreekbaar.

Opzegtermijn:
Wederzijds, met inachtname van een termijn van 12 maanden.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd. Wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Bankgarantie/waarborgsom:
Gelijk aan 3 maanden huurverplichting + servicekosten + BTW.

BTW:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief te betalen BTW. Verhuurder is bij vastgestelde huurprijs er van uitgegaan dat deze met BTW wordt belast. Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties zal verrichten. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Oplevering:
Oplevering en aanvaarding in overleg.

Contract:
Verhuurders model op basis van de standaard overeenkomst met bijbehorende algemene bepalingen zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (model 2015) aangevuld met het recht om bepalingen en bijzondere voorwaarden te kunnen wijzigen of toe te voegen.

Servicekosten:
De huurprijs betreft een "all-in" prijs.
Door verhuurder worden de volgende zaken en diensten verzorgd:
- Verbruik van gas, water en elektra;
- Onderhoud en periode controle van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie(s);
- Idem brandmeld-/ storingsmelder-/ en noodstroominstallatie;
- Onderhoud en periode controle van liftinstallatie;
- Schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimten, liften en beglazing gemeenschappelijke ruimten, terrassen en
parkeerterrein;
- Assurantiepremie buitenbeglazing;
- Alarm en alarminstallatie;
- De kosten van eventueel noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningenpakket;
- 5% administratiekosten over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurbetalingen per:
Betalingen per maand

Opleveringsniveau:
Huidige staat.

Bijzonderheden:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

Definitieve goedkeuring eigenaar/verhuurder voorbehouden.

De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, maar biedt geen garantie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voor vragen, nadere informatie en/of een afspraak tot bezichtiging kunt u contact opnemen met Brockhoff Bedrijfsmakelaars.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


At a central location, is FOR RENT offered a very nice and REPRESENTATIVE office space located on the 1st floor with a modern and industrial appearance of approximately 115 m². The space is equipped with its own pantry plus a separate meeting room and can thus be used.

You enter the property through a joint entrance with a staircase and elevator. On the first floor you share the entrance and toilets with other tenants.

On the ground floor there is "Maalder" a coffee- / sandwich shop. Furthermore, the Albert Hein and Fit for free are within walking distance.

Surface:
Ca. 115 m² (excl. general area).

Facilities / installations:
- Toilet group (shared);
- Pantry (independent);
- Intercom;
- Lighting;
- Heating
- Windows to be opened;
- Joint entrance;
- Shared elevator.

Parking:
Free on public roads.

Destination:
In accordance with the prevailing zoning plan. For any information and a complete overview of all current conditions, please refer to the municipality of Amstelveen, Spatial Planning department.

Accessibility:
The office unit is centrally located on business park "Bovenkerk" and is located near one of the most important through roads of Amstelveen. Good accessibility in relation to Amstelveen Stadshart, Amsterdam and Schiphol Airport is therefore guaranteed. Via the A9 with connections to the A1, A2 and A4, good accessibility of all major cities in the Randstad is guaranteed. The Maalderij bus stop is a 2-minute walk away and from this stop, Bus line 171 goes to Bijlmer Arena and Aalsmeer Hortensiaplein.

Lease term:
In consultation, a shorter period than 5 years is negotiable.

Notice period:
Mutually, subject to a 12-month period.

Rental price indexing:
The rental price will be indexed annually. Change of the rental price takes place on the basis of the change in the price index figure according to the consumer price index (CPI) series of all households (2015 = 100), published by the Central Bureau of Statistics.

Bank guarantee / deposit:
Equivalent to 3 months lease obligation + service costs + VAT.

VAT:
All mentioned prices are exclusive of VAT. The landlord has assumed that the rent will be charged with VAT. The tenant declares that he will perform at least 90% of sales taxed. If the tenant no longer meets this criterion at any given time, there will be a legal exemption from rental tax. In that case, the agreed rental price, excluding sales tax, will be increased in such a way that the lessor will be compensated for the financial disadvantage.

Delivery:
Delivery and acceptance in consultation.

Contract:
Landlord model based on the standard agreement with associated general provisions as drawn up by the Real Estate Council (model 2015) supplemented with the right to change or add provisions and special conditions.

Service fee:
The rental price is an "all-in" price.
The landlord provides the following items and services:
- Consumption of gas, water and electricity;
- Maintenance and period monitoring of heating and / or air treatment installation (s);
- Same as fire alarm / fault detector / emergency power installation;
- Maintenance and period check of elevator installation;
- Cleaning costs of the common areas, lifts and glazing common areas, terraces and
  parking lot;
- Insurance premium for external glazing;
- Alarm and alarm installation;
- The costs of any necessary expansion of the facilities package;
- 5% handling fee for the aforementioned deliveries and services.

Rental payments per:
Payments per month

Delivery level:
Current state.

Particularities:
This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.

Final approval owner / landlord reserved.

The area has been measured with the greatest possible care, but offers no guarantee and no rights can be derived from it.

For questions, further information and / or an appointment for viewing, please contact Brockhoff Bedrijfsmakelaars.
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Bouwjaar 1972
Ligging Bedrijventerrein
Oppervlakte perceel 1.472 m²
Oppervlakte 115 m²
Parkeerfaciliteiten Gratis op de openbare weg.
Parkeerplaatsen 0
naar boven

Maalderij 21D bekijken

Bezichtiging plannen?

Plan afspraak
naar boven

Plan uw route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis
naar boven

Bekijk meer panden in Amstelveenen omgeving

Bekijk alle panden die Brockhoff Makelaars in het aanbod heeft